Υπηρεσίες

 • Τήρηση και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων.
 • Λογιστικές επιβλέψεις / εποπτίες εταιρειών όλων των νομικών μορφών.
 • Δηλώσεις Ν.Π.
 • Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές.
 • Τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Οργάνωση λογιστηρίων.
 • Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων.
 • Ταμειακές ρoές (Cash flow).
 • Εφαρμογή προϋπολογισμών.
 • Reporting.
 • Business plan.
 • Υπολογιμός μισθοδοσίας.